Ordet gestalt er tysk og kan nærmest oversettes med "et meningsfylt hele" eller et komplett mønster. I gestaltterapien har vi en grunnleggende overbevisning om at vi som mennesker kan leve et langt mer fullverdig og rikere liv enn det de fleste av oss gjør i dag.

Gestalt handler om helhet. Vi søker å skape mening ut av enkeltstående eller sammensatte inntrykk og hendelser, og forholder oss både til kropp, tale, sinn og følelser, samt den situasjonen vi befinner oss i. I tillegg til å snakke kan vi bruke forskjellige øvelser som klienten er fortrolig med for å skape dypere forståelse.
Gammel eller ung dame?
Gestaltterapi er en retning innen den humanistiske psykologien og ble grunnlagt av det tyskfødte ekteparet Laura og Fritz (Frederick) Perls sammen med amerikaneren Paul Goodman på slutten av 50-tallet og begynnelsen av 60-tallet i USA. Gestaltterapi bygger bl.a. på gestaltpsykologiske teorier og ideer fra eksistensiell-fenomenologisk filosofi.
               
  Hva ser du her?

Grunnleggende ideer

Gestaltterapien søker å øke din evne til å støtte deg selv i situasjoner som oppleves som vanskelige.

Bevisstgjøringsprosessen skapes hovedsakelig gjennom samtale, eksperimenter og rollespill. Metodene brukes også til bearbeidelse av tidligere uferdige opplevelser (som blir kalt uavsluttede gestalter), kriser og egenutvikling.

Gestaltterapi bygger på den troen at økt erkjennelse om deg selv skjer i øyeblikket, i situasjoner ”her og nå”. Den kan ikke planlegges inn i fremtiden, men kommer spontant i arbeidet mellom deg og din terapeut.

Kombinasjonen av økt selvinnsikt og økt selvstøtte kan gi deg mulighet til i større grad å foreta valg som ivaretar egne behov fremfor å forsøke å leve opp til andres forventninger.
De gestaltterapeutiske teknikker er også redskaper som gjør det mulig for deg å fortsette den utviklingen som har startet i terapien også utenfor terapirommet.

De grunnleggende ideer i gestaltterapi er at hvert menneske selv er ansvarlig for sine valg og handlinger innenfor de begrensninger omgivelsene gir. Gestaltterapi har utviklet metoder for å bevisstgjøre mennesker på egne følelser, reaksjoner og handlinger slik at de tydeligere kan erkjenne og se seg selv og sine valg.
               

Terapeutens rolle

Et av de viktigste redskapene i gestaltterapi er derfor terapeuten selv. Terapeuten er ikke objektiv eller nøytral, men er selv villig til å gå klienten i møte i et JEG - DU forhold. Dette betyr at det er viktig for terapeuten å bearbeide egne uferdige opplevelser for å kunne være tilgjengelig for det klienten trenger i situasjonen som oppstår. Gestaltterapi er derfor en opplevelsesorientert, prosessorientert og eksperimentell psykoterapi.
Ansikt eller mann med saxofon?
               
Hvem egner gestaltterapi seg for?

Gestaltterapi egner seg både for individual-, par- og gruppeterapi, egenutvikling, i undervisning, organisasjonsarbeide og i konsulentarbeid. Klienter, studenter og kursdeltakere får selv erfare hvordan de er i møte med andre.

Gestaltterapi er ingen lettvint eller hurtig «kur». Det kan være smertefullt og vondt å gjenoppleve tidligere episoder i livet, erkjenne seg selv der en er i livet, se egne begrensninger og ta valg. Det kan også være berikende, meningsfullt og inspirerende. Gestaltterapi er en terapeutisk retning som har spredning over hele verden, og er en av de mest utbredte psykoterapeutiske retninger i dag. Gestaltterapi har også fått en solid forankring innen næringsliv, bedriftsledelse, bedriftsrådgivning og alle former for opplæring.